مطب دندانپزشکی دکتر مقدادی
  • مطب دندانپزشکی دکتر مقدادی
  • نام کارفرما: دکتر مقدادی
  • موقعیت: پاسداران
  • سال تحویل: ۱۳۹۹
  • مساحت: ۷۰ متر مربع
  • طراحی و اجرا: گروه طراحی شارپی
  • مطب دندانپزشکی دکتر مقدادی
  • مطب دندانپزشکی دکتر مقدادی