VIDEO_20230128_102441
در این ویدیو توضیحات کلی در رابطه با طراحی و چیدمان اجزاء معماری و تجهیزات دندانپزشکی در اتاق درمان ارائه شده است.رعایت این نکات میتواند در طراحی یک اتاق درمان دندانپزشکی طبق استانداردهای معتبر موثر باشد.