کارفرما:دکتر امیدفر،دکتر پورمحمدیان
موقعیت:تهران،سهروردی شمالی
طراحی و اجرا:۱۴۰۰

در طراحی مطب دندانپزشکی نیکان از چالش ها و مسائل حائز اهمیت ،وجود فضاهای خدماتی و تاسیساتی ؛غیرقابل جابه جایی و قرارگیری درب ورودی ساختمان در جنوبی ترین قسمت پلان بوده است.
چیدمان کلی فضا در دو زون اصلی عملکردی شامل:بخش پذیرش،انتظار و فضاهای خدماتی،بخش درمان،استریل و اتاق پزشک تعریف شده است.
در طراحی داخلی پروژه با گرایش به ساده گرایی و تنوع پایین در استفاده از متریال و ترکیب رنگ سعی شده است ،کیفیت فضایی مطلوبی متناسب با فضای درمانی جهت آرامش بیمار و پزشک ایجاد شود.