طراحی نما نمک آبرود

اطلاعات پروژه

کارفرما: دکتر صالحی

موقعیت: نمک آبرود

وضعیت: در حال اجرا