کارفرما: آقای کاظمی
سال:۹۳
موقعیت :خیابان هویزه
نمای برتر سال ۹۳