طراحی مطب دکتر یعقوبی

اجرا مطب دکتر یعقوبی

عکس های در طول اجرای این پروژه

پلان شماتیک