اطلاعات پروژه

کارفرما: دکتر پور رضا

موقعیت:کرج

مساحت:۷۵ مترمربع

وضعیت: در حال اجرا