اطلاعات پروژه

موقعیت:تهرانسر
مساحت:۷۰
وضعیت:اجرا شده
سال:۹۵