طراحی مطب دکتر سنگین آبادی

اطلاعات پروژه

کارفرما: دکتر سنگین آبادی

موقعیت: سنندج

مساحت:۱۵۰ مترمربع

وضعیت: در حال اجرا

پلان شماتیک مطب