مطب دندانپزشکی

NMVARQUITECTO:معماران

 TORRES VERDAS -PORTUGAL :مکان

مساحت  : ۹۰ متر مربع

سال اتمام پروژه : ۲۰۱۲ میلادی

چالش این پروژه بر اساس بیان مجدد یک کلینیک دندانپزشکی ، جستجوی یک نظم و تزتیب جدید و ایجاد یک کاراکتر فضایی است.

مکان پروژه در طبقه اول یک ساختمان معمولی در مرکز تورس وارداس (نام منطقه ای در لیسبون)قرار دارد.

فضا به یک شکل و شمایل جدید نیاز دارد ، تا  شور و حالی جدید را به وجود آورد.

آرمان به وجود آوردن یک فضای لوکس،ساکت تر ، خیالی در شهر ، یک فضای بازتاب دهنده منجر به کشف اهمیت سکوت و فضایی که ظاهرا تهی است. اما در عین حال پر از زندگی است.

خلق فضا ، مشخصه هایی همچون ادراک ، الگوها ، روشنایی ، انعکاس ها ، شفافیت و سیالیت را دارد.

حجم با  شیشه های بازیافتی ساخته شده است ، که انعکاس ها و ارتعاش نور را قدرتمند می سازد.با  به وجود آوردن فضایی که مدام در حال تغییر است.

source:www.archdaily.com